spat

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky MAKE-UP STUDIO SLOVAKIA, s.r.o. platiace pre nákup v internetovom obchode www.makeupstudio.sk

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.makeupstudio.sk je spoločnosť:

MAKE-UP STUDIO SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom Na pažiti 17, 831 01 Bratislava
zapísaná na Obchodnom súde Bratislava I.,oddiel Sro, vložka 84402/B

Spoločnosť MAKE-UP STUDIO SLOVAKIA, s.r.o. je výhradným distribútorom
produktov značky Make-up Studio pre Slovenskú republiku.

Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príp. inými zmluvnými vzťahmi uzatvorenými medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy,

Všeobecné obchodné podmienky – kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v originálnom neotvorenom a nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Vrátenie tovaru kupujúcim ako dobierka sa nepovažuje za vrátenie poskytnutého plnenia a predávajúci je oprávnený ho neprebrať.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Náklady na dopravu, poštovné a balné pri vrátení tovaru hradí kupujúci v plnej výške.

Reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie.

Platobné podmienky

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi:

a) pri osobnom odbere - v značkovej predajni MAKE-UP STUDIO v obchodnom centre EUROVEA, Pribinova 8, Bratislava (v hlavnej budove na prízemí, otváracie hodiny 10.00-21.00),

a) dobierkou –  Slovenská pošta - kupujúci peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte,

b) bankovým prevodom - po prijatí objednávky kupujúci za tovar zaplatí na bankový účet oznámený predávajúcim.


Cena

Všetky uvedené ceny tovaru sú vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Cena dodania pre kupujúceho závisí od spôsobu ním zvolenej formy dodania (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber) podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Cena dodania je uvedená v potvrdení objednávky.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.